Разсмотрете криновете

Събота, 05 Януари 2008 08:49 Написана от 
Оценете
(0 гласа)

РАЗСМОТРЕТЕ КРИНОВЕТЕ

„Разсмотрете криновете в полето как растат; не се трудят, нито предат.“

От Матея 6: 28

Христос е бил велик не само в големите неща – в създаването на хората и световете, а и в малките неща. Той казва: „Идете и се научете от криновете...“ Какво ще научите? Първо, търпението, второ, тишината. Те не се тревожат за своето облекло и са сиромаси. Те имат само две тела – нямат Тяло на желания и Тяло на мисли.

В Новия Божествен живот първо се изисква спокойствие, когато нямаме нищо, а не когато имаме и не сме в нужда. Вечер, когато си лягате, снемете накита си; войникът вечер оставя пушката си, раницата си и е свободен. Идете и разсмотрете криновете – те имат бял цвят. Не може човек да е спокоен, ако не е бял, чист. От миналото си човек има утайки, а те не носят тих и спокоен живот. Всички хора се безпокоят – проповедници, чиновници, държавни мъже и прочее. Това безпокойство, което имаш, е движение – то е първоначалният подтик на движението. Трябва да разберем закона на движението – той е, че Бог работи във вас. Не се безпокойте. Крина го стъпква магаре, но той пак расте и все по-добър и по-добър цвят дава. Трябва да се спасим с изкуство – кринът е разбрал това изкуство.

Много християни приличат на оня отшелник, който живеел двадесет години на върха на планината и като се помислил за чист и свят, решил да слезе в града при брат си, който бил кундурджия. Отшелникът взел топка сняг и слязъл при брата си да му покаже, че е чист като сняг. Но ето че дошла една мома при брат му, за да ¢ вземе мярка за обувки. Братът спокойно вземал мярката, а отшелникът погледнал полуповдигнатата пола на роклята ¢, видял крака на момата и снежната топката почнала да се топи. Брат му казал: „Брате, топката ти със сняг се топи“ – двадесетгодишен свят живот се стопил от крака на една жена. Казал си светията: „Защо двадесет години съм бил глупав и не се ожених да имам деца.“ Така и двадесетгодишният свят живот на една жена се стопява от крака на един мъж, така двадесетгодишният свят живот се стопява за десет оки злато и прочее, и прочее примери. Този паралел не е епизод в живота – ние сме свидетели всякой ден как хората се топят (Учителя привежда пример с Ибсеновата героиня Ирина4, която избягва заради една мраморна статуя). Животът не е целувки – и Юда целуна Христа. Колко сърца са разбити от целувки! И котката се усмихва на мишката...

„Идете при криновете – казва Христос, – техният сняг не се топи.“ Краската на Христа не се топи. Евреите бяха избран народ с тридесет и шест хиляди обещания от Бога, но техният сняг се стопи от този женски крак; те колеха говеда и овце, правеха статуи в името на Бога, но снегът им се стопи. Вие искате да се подвизавате в духовен живот и аз ви казвам: научете се от криновете.

Има три положения в света: физическо поле, атмосфера и свят. Физическото поле е основата, атмосферата е влиянието и действието на силите, които работят, а светът е отношението между живите и разумни същества. Господ възлюби света, т.е. слезе да научи хората за отношенията помежду им.

Момата носи кринов цвят и казва на момъка: „Колко е чисто и бяло!“, но като им прочете попът последната молитва, след три месеца белият сняг започва да се топи. Аз искам този крин да расте във вашите сърца. В полето добре расте, но в малко сърца, в малко деца, в малко народи, в малко църкви, в малко проповедници съм намерил тоя крин. Аз сега съм дошъл, ходя по Земята и съм с вас, за да видя къде какви кринове има и как растат.

Жените са виновни – те станаха причина и изгониха Бога от Рая. Не ви съдя, но казвам една истина. В Царството Божие няма мъже и жени – всички са человеци. Ако там влязат мъжете и жените, ще го развалят. Не ви обиждам, говоря ви така, защото сте человеци и защото трябва да не се топи вашият сняг.

Ако аз бях богат с милиони, щях да имам повече хора около себе си. Моето положение е като на оня дервиш, който влязъл да се къпе в една баня – окъпал се, но нямал пари да плати. Баняджията обаче си искал таксата, а дервишът се помолил: „Господи, или ми дай един грош да си платя, или събори тая баня!“ И ето, че нещо се разтресло, баняджията влязъл да види какво става и дервишът се освободил. После видял един ходжа, че се моли – оня му казал, че се моли за един грош... И хората все се молят да получат пари от Господ, но те не са Негови, не ги е създал Той. Те са в Земята и когато знаем закона, ще ги изкопаем в злато и ще ги насечем на пари.

Но да се повърнем към криновете. Христос праща учениците си при тях. Тяхната чашка е отворена нагоре, т.е. гледа към Бога, към Животворящия Дух и ако вашите сърца са отворени към Бога, те ще бъдат чисти като криновете. Трябва да растем като криновете и не трябва да смесваме Божествения свят със световния. Каквито блага искаме за нас, трябва да ги желаем и да ги даваме на всички други – това е закон, за да растем, да се развиваме и всеки ден да полагаме по един камък.

Най-първото нещо, което ни казва Христос, е да се спрем, което значи да се взрем в себе си. В хората има желания само да вървят на разни страни. Не, спрете се като крина, обърнете се към Бога, взрете се в себе си. И тогава вашият сняг няма да се топи. От осем хиляди години снегът на хората все се топи. Идват хора и ми казват: „Еди-кой си ми взе мира“, а то означава: „Стопи се топката ми сняг.“ Под израза женски крак искам да се разбира една емблема в широк смисъл. Светията носел снега отвън, а снегът на неговия брат обущар бил в него, в сърцето му. Така и вие бъдете – всякога да имате доволства. Сега тия страдания, които има в света, се ръководят: куршумът на войника се ръководи от една умна, интелигентна сила. Щом побеждавате, вие сте на мястото на обущаря; ако сте победени, това значи, че вашият сняг е почнал да се топи.

Външните неща всякога могат да ни се вземат. Кринът всичко получава от Слънцето, от вятъра, от влагата. И ние трябва да се спрем като кундурджията, като крина и Господ ще работи върху нас. Забравете илюзиите на вашия живот, вземете същественото, както преди пътуване вземате не цялата си къща, а само потребното. Носете със себе си само потребната сума и когато ви уловят разбойници, дайте им парите. Не бъдете като оня адвокат, който никога не носел пари със себе си и когато го уловили разбойници на пътя и нямал какво да им даде, те го набили, а той обещал, че вече ще носи със себе си пари. Ако не си учен човек, ако не си виден човек, ако не си богат, не успяваш и прочее, то е, защото твоят сняг се топи. Снегът е емблема на вода – тя не трябва да се изгуби. Никога нашето Божествено желание не трябва да измени своята посока на движение. Всеки Живот расте в известна посока: растението расте в кръг, животните – във вид на цилиндър, а хората – във вид на спирала, която постепенно върви нагоре към Бога. Погледи и целувки за мен са едно и също нещо. Щом раздразните себе си, това показва, че вашите центрове от спиралата на растежа ви не са правилно разположени.

Този крин е един велик Дух-Херувим, който всякога стои пред лицето на Бога и никога не се подкупва. Заключение няма да правя. Бих желал да бъдете в положението и на светията, когато слезе от планината, и на обущаря. Бих желал да бъдете и на мястото на Мойсея при къпината. Идете при този великолепен бял крин, който сега расте в България навсякъде, и вие ще знаете, че ще станете добри, ще слугувате на вашия народ. Амин.

(Бележки от разговор с Учителя) Никога не пускай в душата си, в твоята Светая Светих, един нечист човек. Не се старай да го оправиш – нека той се оправи във външния двор, а не в твоя вътрешен двор.

Някой ти говори, ти не искаш да го слушаш; стани, иди си, но не бива да го прекъсваш – той е извор, който тече. Остави да изтече тоя извор и тогава говори, или пък си иди, ако не щеш да го слушаш.

Христос, това е продаденият брат в Египет. После пак Го предадоха на езичниците, но Той пак се върна. Сега пък те отиват към Него, за да Му се поклонят.

Човек трябва непрестанно да се моли, за да бъде във връзка с Бога. Съдбата трябва да се предаде в Неговите ръце с Вяра. Той ще те докара някога на косъм, но не ще те остави.

Бащата е добър, но когато има деца, оставя ги „да се наживеят“, а това е първата му грешка. Каквото е било добро за бащата, това трябва да се прави и за децата. Те са хитри и лесно разбират слабостта.

Хората често пъти започват с Христа, а завършват с Мойсея. Законът е: започни с Мойсея, завърши с Христа. Всякога имай един Господ – един център, а не много центрове. Когато твоят Господ се разсърди, е лошо, но ако друг се разсърди, не се безпокой.

Докато нямаш Господ за Учител, никой не те учи, но когато започне Господ Христос да те учи, веднага ще се явят други учители да те учат на това-онова и да ти показват други пътища. Те са лъжливи, не ги слушайте, а само Христа Господа слушайте в тайна, без да изявявате това на явилите се други учители.

Страданията не трябва да стават причина за обезкуражаване, а наопаки – за окуражаване. Всички писатели са писали своите най-добри творения, когато най-много са страдали.

Солунската акция5 е троянският кон – гърците го туриха в Солун, българите го потеглиха първи.

Краят, който иде, е добър. Искахте да знаете за новата епоха – ето това е тя.

19 ноември 1916 г., София

 

Прочетена 656 пъти Последно променена в Вторник, 29 Януари 2013 10:26

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube