Ще ви научи

Защото Дух Свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете.

От Лука 12:12

"Дух Свети ще ви научи" – този стих се отнася до учениците, а не до обикновените хора.

"Най-първо пазете себе си от кваса фарисейски, който е лицемерие." (ст.1)

"Но ще ви обадя от кого да се боите." (ст.5) От кого да се боим? – "Бойте се от онзи, който след убиването на тялото има власт да хвърли в пъкъла." Аз казвам: бой се да не изгубиш Любовта си – няма по-голямо нещастие за човека от това да изгуби Любовта.

"Дух Свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете." Днес всеки си задава въпроса какво трябва да се прави; щом си зададе този въпрос, човек се намира пред едно недоумение – това показва, че някои елементи, или фактори в живота, са неизвестни. Мъжът объркал малко работите и пита жена си какво трябва да се прави; жената объркала работите и пита мъжа си какво е мнението му, какво трябва да се прави. Изобщо, когато някой обърка работите си, веднага се допитва до просветеното мнение на другите. Когато целият свят обърка работите си, той се обръща към Бога и пита: "Какво трябва да се прави?". Много отговори могат да се дадат на зададения въпрос, но един ще бъде истинският; една задача може да се реши по много начини, но един е правилният начин.

Сега ще ви дам една малка задача за разрешаване. Показвам ви четири зърна: едното житно, второто – восъчно, третото от злато и четвъртото – диамантено. Давам ви да си изберете едно от тях. Като погледнете житното и восъчното зърно, веднага ги слагате настрани и казвате: "Не сме толкова глупави да взимаме житно и восъчно зърно"; спирате вниманието си на златното и диамантеното зърна и казвате: "Златото е по-достъпно, предпочитаме диамантеното зърно; като го продадем, то ще оправи обърканите ни работи". Наистина, животът на сегашните хора, както и цялата съвременна култура, се заключава в купуване и продаване. Съберат се двама търговци: единият продава, другият купува; съберат се двама учени: единият изнася научни факти, другият слуша, а после разменят ролите си – и двамата аргументират, докато дойдат до пълно съгласие.

Един учен изнамерил нещо и го изнася пред света, всички казват: "Гениален човек е той, умна глава". Като приемат изобретението му, той бърза да го патентова. Колко ще му платят? Около десет милиона – днес не са много пари, но не са и малко. Да спечелиш десет милиона лева – за това се иска гениална глава. Поет е написал една поема и като я одобрят, започва да си мисли в какъв тираж да я издаде, колко хиляди лева ще спечели и т.н. Ние не признаваме тези работи – защо? Слушаш учения и поета да казват: "Ние сме идеалисти, служим на една велика, свещена идея, работим за своя народ". Каквото и да говорят, ние не ги признаваме, защото всичко пъхат в своя джоб; те приличат на онази булка, която като напусне бащиния си дом, започва да плаче и нарежда, за да покаже пред хората, че скърби за баща си и майка си. Такъв обичай имат селяните в Северна България – като напуска дома си, булката викне да плаче, цялото село да я чуе; от едната й страна върви деверът, от другата – младоженикът, а тя в средата плаче. Деверът казва на младоженика: "Братко, да я върнем назад, защо ни е такава снаха – цял ден да плаче?". Като чува това, булката се обръща към девера и казва: "Не ми обръщайте внимание, аз ще плача, а вие ме водете напред. Аз плача идейно, за да видят хората, че скърбя за бащиния си дом". Питам: кое е идейното тук?

Сега аз държа една беседа, която се отличава от беседите на обикновените хора главно по своя морал – той не е площаден, т.е. обикновен морал. Всеки се стреми към по-висок морал от обикновения – защо? Защото обикновеният морал не е допринесъл нищо на човечеството. Много естествено – какво очаквате от къща, направена от слама, може ли да се разчита на нея? Ако няма вятър, тя ще издържи, но яви ли се най-малкият ветрец, ще се разпилее; дойде ли силният вятър, нищо няма да остане от вашата къща. Следователно, ако и вашият морал, както и вашият живот, са поставени на основа от слама, нищо не може да се очаква от тях. Защо вашите мисли и желания изчезват, без да се реализират – защото са от слама. – "Ама условията на живота са лоши." Не, приятелю, условията не са лоши – вятърът е силен, лесно ще ги отнесе, защото са от слама. Българите и турците често си служат с израза: "Глава е това!"; този израз е двусмислен. Казвам: радвам се, ако тази глава реши правилно въпроса. Умната глава нарежда работите си добре, условията не я изненадват.

Да се върнем към примера с четирите вида зърна. Един от вас избира диамантеното зърно, а друг – житното. Ако посееш диамантеното зърно в земята, то нито ще поникне, нито ще расте; друг е въпросът, ако посееш житното зърно – колкото и да е малко и нищожно, то ще поникне, ще израсте и плод ще даде. Следователно всяка идея, която не може да никне, да расте, да цъфти, да връзва плод и плодът й да зрее, е или восъчна, или от злато, или от диамант.

Зад думите никна, раста, цъфтя и зрея аз скривам известни идеи, които и вие не знаете. Първото условие за една реална идея е да се постави на добра почва, да поникне. Когато тревите, цветята и дърветата никнат и растат, земята се покрива със зеленина. Цъфтенето е процес на обличане, а зреенето – угощаване. Житното зърно, което тежи едва 1/16000 част от килограма, казва на хората: "Малко съм, но ако знаете как да се справите с мен, ще ви помогна в разрешаването на всички трудни въпроси".

Какво означава думата икономия, каква наука е тя? Ако човек не съществува, и икономията, като наука, също не съществува. Днес и думатаикономия е изопачена. Казват: "Икономисва парите, икономисва истината". Когато икономисваш пари, добре е, но да икономисваш истината – това не е намясто; ще говориш истината както е, без никаква икономия. Питат те какво е твоето убеждение, казваш:

— Моето убеждение е особено – аз вярвам в онази Сила, Която управлява целия Космос.

— Какви са твоите основания да вярваш в тази Сила?

— Аз не вярвам в Бога както обикновените религиозни хора; по убеждение съм пантеист.

Друг пък вярва в троеличието на Бога. Дали си пантеист, или вярваш в троеличието на Бога, това са изопачени идеи. Аз познавам четири идеи, в които вярват хората: първата идея – вярваш в житното зърно; втората идея – вярваш във восъчното зърно; третата идея – вярваш в златното зърно; и четвъртата – вярваш в диамантеното зърно.

Някой казва: "Аз не съм толкова глупав да вярвам в Бога както религиозните". Какъв е твоят Бог, разговаряш ли с Него? – "Не разговарям – Той е далеч от хората, не разговаря с такива прости хора, каквито сме ние. Аз само мисля за Господа, не разговарям с Него." Откъде знаеш това, кой авторитет следваш? – "Чета философията на Кант32, Лайбниц33 и на други учени." Според мен тези учени и философи трябва да се спрат върху 12-и стих от прочетената глава, където се казва: "Дух Свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете" – в този стих е скрита една велика истина.

Хората взимат Христовите идеи, слагат им свой надпис и започват да разискват върху обективното и субективното схващане. В какво се заключава едното и в какво – другото схващане? Мислите ли, че като кажете субективно и обективно схващане, ще разрешите всички въпроси? Подсубект разбираме нещо вътрешно, а под обект – външно.

Човек трябва да дойде до положение да съпоставя нещата, да намира отношението, което съществува между тях. Какво ще разберете, ако напиша буквите a, b, c, d – нищо няма да разберете, но ако напиша пропорцията а:b=c:d, имате вече известно отношение. Превеждам тази пропорция по следния начин: моят ум a се отнася към моето сърце b, както волята ми c към моето тяло d – това отношение е разбрано вече и лесно може да се докаже. Който има силна воля, той е здрав човек – неговата кръв е чиста, ръцете, краката, гръбнакът му са здрави; здравото тяло е резултат на силна, разумна воля. Оттам и чувствата на човека са устойчиви, издръжливи. Зад сърцето и чувствата, които го движат, стои умът.

Ще каже някой, че човек трябва да има добро сърце, не е нужно толкова да бъде умен; не е така, от човека се иска просветен ум, благородно сърце и силна воля – без тия качества не може да се развива правилно. Тялото има отношение към волята. Който не разбира законите на живота, казва, че животът няма смисъл, нищо не струва; ако под живот разбирате изопачения човешки живот, прави сте, но под живот аз разбирам най-хубавите мисли, чувства, действия на човека – така се изявява животът на Земята, такъв е и животът на Небето. – "Ти ходил ли си на Небето?" Вчера се върнах оттам, зная последните новини, последните разпоредби – така се казва на ваш език. Да се говори така за Небето, то значи да се опорочи. Там имало вестници; казвам: всичко, каквото става на Земята, там се хроникира. Знаят се всички новини за България: кои са на власт, кои се готвят да дойдат след тях, че тук се образува блок, че има някакви дружбаши – всичко се знае. Ще кажете, че и едните, и другите партии са идеалисти. Там знаят всички интриги на българите и ги делят на българи дружбаши34 и българи блокари35.

Смешно е да се наблюдават проявите и разсъжденията на сегашните хора. В това отношение те приличат на онзи турчин, който за пръв път чул фонограф – поставили фонограф да произведе реч на турски език и един турчин казал: "Кога донесоха този фонограф и кога той научи турски език?". Този човек е умствено ограничен и не може да си представи как е възможно за толкова кратко време една машина да научи турски. Понякога и вие разрешавате важни въпроси за кратко време, както се произвеждат речи на фонограф – фонографът възпроизвежда решените въпроси, но сам той не ги разрешава. Лесно се декламират стихотворения, но не се пишат лесно.

Съвременните хора страдат от хронично съмнение. Ще кажете, че в науката съмнението е необходимо; съгласен съм с това, но мога и да възразя. Казвате, че прането е необходимо; ако перете чиста дреха десет пъти подред, какво придобива тя? Ако перете нечиста дреха няколко пъти, има смисъл. Да се съмняваш в порочния живот има смисъл. Казваш: "Така, както живея, съмнявам се, че от мен ще излезе човек"; ядеш и пиеш, изхарчиш имането на баща си и казваш: "Така, както пия, съмнявам се, че ще оправя живота си" – това са съмнения намясто. Ако водиш чист и свят живот и се съмняваш, че може да се харесаш на близките си, това съмнение не е намясто.

"Дух Свети ще ни научи какво да речем" – кой е този Дух? Той е Великото разумно начало, което прониква във всички хора и те го съзнават. Той ще ни научи на всичко, но въпреки това много философи Му се противопоставят. Аз мога да направя такъв опит, че за пет минути всички философи да се убедят във философията, която проповядвам. Например стотина души седят около един огън и се топлят; част от тях казват, че огънят не съществува, че той е само във въображението им, следователно няма светлина и топлина. Щом е така, аз съм готов да направя опит с този огън: взимам с щипците един въглен, раздухвам го и казвам на онзи, който поддържа първата идея: "Доближи си ръката!"; той доближава ръката си и веднага я дърпа назад. Защо я дърпа – този огън пари; значи въгленът крие топлината в себе си, той има отношение към нас. Огънят не пари, но когато е изгаснал. Има особени въглища, които не горят и не топлят; за един е така, но за друг не е така – като поставят същите въглища в специални печки, те горят и топлят. В това има известен субективизъм.

Казват субект и обект; под субект се разбира нещо вътрешно, вътрешна опитност, вътрешен живот, а под обект се разбира външен предмет, външен живот. Човек изучава и външния, и вътрешния живот, които се преплитат взаимно. За човека хората вън от него са обект, а за себе си той е субект. Някой те наблюдава отвън и те изучава, същевременно и ти го изучаваш като обект – едновременно човек може да бъде и субект, и обект.

Сега да дойдем до реалността на нещата. Казвате, че реално е само това, което може да се пипа. Знаете, че имате ум, сърце, воля, тяло, душа и дух – кое от тях е реално? Кой е пипал ума и сърцето, кой е пипал волята? Тялото е реално, защото всеки може да го пипне, когато пожелае. Кой е пипал духа и душата? Пипането, т.е. осезанието, е едно от петте сетива, може ли то само да разреши въпроса за реалността? Вярно е, че каквото е пипнал човек, все е излязло нещо – художникът пипнал четката и нарисувал една картина; цигуларят пипнал цигулката и изсвирил нещо; поетът пипнал перото и написал едно стихотворение. Имаме ли право да разчитаме само на пипането?

Има още четири сетива: зрение, слух, обоняние и вкус – четири авторитета, извикайте и тях, и те да кажат просветеното си мнение по въпроса за реалните и нереалните неща. В съгласие ли са петте сетива помежду си, или са в разногласие? Сега ще ви кажа нещо, което изглежда парадоксално, а именно: човек и с ръката си може да вкусва и да помирисва нещата; засега това е само твърдение. В бъдеще ръката ще се измени, ще придобие нови качества. Аз мога да пренеса материята на ръката в очите и тя да вижда; мога да пренеса материята на ръката в ушите и тя да чува; мога да я пренеса и в езика и тя да изпитва вкуса на телата. Възможно ли е това – може да го опитате. Както седя, аз мога едновременно да виждам и отпред, и отзад – как става това? Човек има в мозъка си един специален център, който може да се развие, и тогава той има възможност да вижда навсякъде: отпред, отзад, надалеч и наблизо. Знание е нужно.

Когато Дух Свети дойде във вас, ще знаете как да гледате – Той ще ви научи на всичко. Какво ще кажете за астронома? Вие наблюдавате Юпитер с просто око и казвате, че е малка звезда; малка е, защото я гледате отдалеч. Как я вижда астрономът – той взима телескопа, наблюдава и казва: "Виждам Юпитер като голяма светла звезда, с голям диск". Кой от двамата е по-близо до истината – астрономът. Човек със своя изопачен живот е повредил зрението си и сега трябва да живее така, че да го възстанови; тогава той няма да се нуждае от увеличително стъкло, нито от телескоп – с очите си направо ще вижда и отдалечените, и близките предмети. Ако трябва да увеличи един предмет, ще го увеличи; ако трябва да го намали, ще го намали – възможно ли е това? Възможно е, говоря на ваш език – близо до ума е, истина е това, вероятно е. Лещите, с които си служат физиците, са в окото на човека, както и в мозъка му; в бъдеще те ще се развият и човек ще си служи с тях като с телескоп, микроскоп, лупа и др. Един учен индус направил някакъв крескограф, с който увеличавал микроскопичните неща десет милиона пъти. Това показва, че в Природата увеличаването и намаляването нямат граница.

Казвате: "Бог ще уреди работите"; Той отдавна ги е уредил. Искате доказателства; има кой да го докаже – много същества са минали през Божествената школа, те знаят това. И вие ще минете през тази Школа, ще се срещнете с опитни, стари професори, които ще ви научат на много неща. Там всичко се подлага на опит – като ви говорят за Слънцето, ще направите една разходка до него, да проверите всичко, което са ви преподавали. В земните университети преподават първо теорията и като дойде въпрос до практиката, казват: "Хайде да отидем до обсерваторията"; завеждат студентите в една обсерватория, като тази в Борисовата градина, и започват да правят изчисления. Те искат да знаят защо при екватора Слънцето изгрява от изток, а залязва на запад и защо на Северния полюс Слънцето се върти нагоре и после слиза надолу; професорът обяснява този въпрос, но пак остава неизяснен. Професорите на Божествената школа подлагат всичко на опит – като преподават за Слънцето, предприемат екскурзия, за да видят какъв живот има там; преподават за Луната, за Марс, за Юпитер и след това правят екскурзия до тези планети. Учените казват, че Слънцето е огнено тяло в разтопено състояние, но който е ходил там, казва, че не е така, напротив – то е в твърдо състояние и по него се стъпва като по земя. Ако днес някой се осмели да каже, че е ходил на Слънцето, ще го изпратят в болница за душевно болни. Въпреки всичко който е ходил на Слънцето, твърди, че то не е в разтопено състояние.

Питате коя е причината за заблужденията в живота. Един богат млад момък се оженил за красива графиня и понеже произхождала от издигнат род, тя обичала да живее охолно, поради което харчела много пари. Скоро изразходвала всички пари на мъжа си и за да задоволява нуждите й, той бил принуден да прави заеми. Един ден отишъл да иска пари назаем от познати, но те му отказали; никой вече не му давал, дългът му възлизал на повече от 300 хиляди лева. Като се видял в невъзможност да задоволява капризите на своята възлюбена, той се пропил.

Приятелят му искал да му помогне, но го оставил да си научи урока. Един ден той му казал: "Намислил съм да ти помогна, но с условие да заминеш в чужбина и никой да не знае за това; докато се върнеш, аз ще изплатя дълговете ти". Понеже външно двамата приятели си приличали, никой не разбрал какво е станало. Мъчна била задачата на добрия приятел – където плащал, все го ругаели и плюели, но най-накрая казали: "Благороден човек излезе този пияница: измени се нещо, изплати всичките си дългове". Това е заблуждение – онзи, който се е изменил, е друг, не е първият, злото не може да стане добро. Като изплати дълговете на приятеля си, добрият понесе всички обиди вместо него, но възстанови честта му. След това той му писал: "Върни се в отечеството си, условията са променени". Върнал се първият и благодарил на добрия си приятел, че го е спасил. Всички го посрещали така, сякаш нищо не се е случило.

Питам: имате ли и вие такъв приятел, който може да се застъпи за вас, да измени условията на вашия живот, да ви спаси от обидите и ругатните на вашите кредитори? Някой казва, че ти е приятел; запитай го може ли да заеме твоето място, да се изложи на оплюване. "Приятел в нужда се познава." Твоят приятел трябва да бъде по-умен от теб – това не е обидно; твоят учител трябва да бъде по-учен от теб, баща ти – по-силен от теб, а майка ти – по-благородна. Така и Божественият свят стои по-високо от физическия. Свържете се с него, за да дойде Духът Свети у вас и да се застъпи за вас, както добрият за своя пропаднал приятел. Когато твоите кредитори започнат да те обиждат, Духът ще каже: "Не се страхувай, стой по-далеч, иди в чужбина, да не чуваш какво се говори за теб. Ако ме слушаш, твоите работи ще се оправят".

Няма човек в света, който да е слушал своя вътрешен глас и работите му да не са се оправили – това са изпитали всички обикновени хора, всички учени, всички общественици и управници. Всеки има едно вътрешно ръководство, което му подсказва как да постъпва – това е ръководството на Светия Дух, това е ръководството на Любовта. Понякога Любовта се изявява като велико, мощно, благородно чувство – то прави човека мощен, пластичен, готов с лекота да носи всички мъчнотии, страдания и нещастия. Ще наречете това чувство любовно – тази дума не звучи добре в ушите ми, предпочитам да го нарека благо чувство. Важно е, че където е Любовта, човек се чувства лек, подвижен, без да е слаб.

Някой се оправдава за греховете си със своята пълнота – "Пълен съм – казва той, – много ям и много греша. Трябва да постя малко, да отслабна". Като отслабне, пак напълнее; после отново пости, за да отслабне; после пак напълнява – значи постът не разрешава въпроса. Постът се заключава в следното: да споделиш излишното със своите близки; ще споделиш не само материалните си блага, но и своите чувства и мисли. На какво се дължи затлъстяването – на егоистичния живот; на какво се дължи изсушаването, т.е. отслабването на организма – пак на егоистичен живот. Значи Бог наказва човека по два начина: чрез отслабване и чрез затлъстяване. "Отслабнах много" – изпълнявай Божията воля и ще се поправиш; "Затлъстях много" – изпълнявай Божията воля и ще отслабнеш.

Има едно средно положение на организма: нито много слаб, нито много пълен – това е състояние на умерена, разумна активност. Ти имаш толкова мускули и мазнини, колкото ти трябват. Здрав си, отиваш на нивата да работиш; колко храна ти е нужна? Ако си вегетарианец, ще си вземеш хляб, малко сирене, едно-две яйца и една-две ябълки; ако си месоядец, ще си вземеш няколко кюфтета, яйца, баница и плод; ако си вегетарианец, ще ядеш лук, праз, ябълки, круши; ако си месоядец, ще ядеш месо, кокошка, прасе и др. Колко храна е нужна на човека за един ден? Даже и за една седмица не му е нужна много храна.

Съвременните хора обичат да се осигуряват. Тръгнали за един месец някъде, а след тях цял обоз, сякаш отиват на война. Казват: "Трябва да се живее"; колко ще живееш? Ти се нуждаеш от един хляб, две-три кюфтенца, една-две ябълки. За другия ден не мисли – добър е Господ; ако вземеш повече храна, ще се развали – така казва Светият Дух.

На какво се дължат споровете между хората – те са престанали да вярват в закона на Любовта, а вярват само на себе си. Казваш: "Аз страдам, животът ми трябва да се осигури"; какво ще кажеш за другите – ти искаш да се осигуриш, а за другите не мислиш. Ще знаете, че всички, които сте обекти в живота, за Бога сте едно цяло и влизате в Неговия свят, затова Той казва: "Всички недоразумения между хората ще се оправят; всички тефтери на търговци с нечисти сметки ще се проверят". Който не дава тефтера си, за да се провери, ще отиде в затвора, а на всеки беден, който живее по Божествения закон, ще му се дадат добри условия – както виждате, добри разпореждания. В Божествения свят има всичко, каквото пожелаете: за учителите и за учениците, за бащите и майките, за свещениците, за проповедниците, за управниците. Тази е последната програма, дадена от Бога, която донесох от Горния свят.

Казват: "Истина ли е, че идеш от Небето?". Много не вярват, че Бог управлява света; те казват, че могат сами да управляват и сами да оправят живота. Какво са направили толкова години? Не е било на младини, че на старини – "Трай, коньо, за зелена трева!". Докато конят оре на нивата, селянинът го залъгва: "Карай, конче, карай! Като узрее нивата, ще видиш как ще те нахраня"; обаче нивата узрява, той задържа житото за себе си, а на коня дава сламата.

Сега аз съжалявам онези хора, които само на думи вярват в Бога. Те казват, че вярват в Единия Троеличен Бог, в Господа Исуса Христа, а като отидеш при тях, не виждаш в лицата им друго, освен груби търговци и банкери. Аз съм правил опити, ходил съм при различни банкери. Влизам в кантората на един безверник банкер, той ми казва: "Слушай, приятелю, в Бога не вярвам, но в парата вярвам. Ако не печеля поне по 12%, защо съм отворил тази кантора?". Отивам при един търговец, който минава за вярващ, и той ми казва: "Слушай, братко, давам ти тази стока за Бога, със загуба" – защо не говориш истината? Ако продаваш така, знаеш ли, че още утре ще затвориш магазина си?

Казвам: искреност се иска от всички; бъдете искрени, честни в постъпките си и животът ви ще се оправи. Как ще се оправи – има начини за това. Първата ви работа е да изчистите домовете си от нечистите мисли и желания. Като вляза в някой дом, веднага чувствам тежката атмосфера, сякаш е пълен с дим, с въглена киселина. Гледам децата, жената, мъжа – всички посърнали, мъчи ги нещо. Аз зная причината за това и казвам: всичко може да се оправи в един ден. Елате при мен, да ви кажа как ще се оправи вашата работа.

Една млада мома се влюбила в един граф – от висок произход, но крайно западнал в материално отношение. Тя искала да му помогне, но не знаела как. Един ден графът отишъл при нея, показал й един златен пръстен с фалшив камък, помолил я да го занесе на някой богат човек и да се опита да го продаде като ценен, за да вземе от него много пари. Момата, готова да се жертва за графа, взела пръстена и го занесла на свой познат, който имал добро разположение и доверие в нея. Той погледнал камъка и казал: "Този камък е фалшив, нищо не струва. Аз не мога да купя пръстена, но ще превърна фалшивия камък в скъпоценен". Той свалил своя пръстен от ръката си, извадил скъпоценния камък от него, сложил го на мястото на фалшивия и казал на момата: "Вземи този пръстен, продай го, за да се поправи положението на твоя възлюбен". Така се поправят работите на хората.

Пръстенът представлява живота, а скъпоценният камък – човешкото сърце. Ако вашето сърце е фалшиво, мислите ли, че животът ви ще се подобри? Животът, т.е. пръстенът, има смисъл само тогава, когато сърцето, т.е. камъкът, е скъпоценно. Не може ли фалшивото сърце да се превърне в скъпоценен камък – може, но трябва да намериш добрия, благородния си приятел: той ще извади от сандъка си един скъпоценен камък, ще го сложи вместо фалшивия и ще каже: "Продай този пръстен, плати дълга на своя брат, на своя възлюбен".

И аз казвам на всички: намерете Христа, вашия верен приятел. Религиозните казват: "Господи, Ти ще ни спасиш", момата казва: "Господи, Ти ще ме спасиш" – и накрая Бог ги спасява. Как – изважда фалшивия камък от пръстена, слага вместо него скъпоценен и казва: "Изправете живота си и повече не грешете!". Коя е тази мома – тя представлява чистото, благородното, възвишеното в разумния живот.

Това е Новото учение, което всеки може да приложи. Не мислете, че като го приложите, всичко ще се нареди изведнъж; нещата не стават изведнъж. За да се приложи Новото учение при сегашните условия, нужни са най-малко 25 години. Какво са 25 години? Казано е в Писанието: "Тисяща години са пред Бога като един ден". Колко дни правят 25 години? – 25х365 = 9125 дена. Като сложите три нули след това число, ще получите 9125000 – значи като определям срок от 25 години, имам предвид един кратък срок, през който можете да ликвидирате кармата от 9125000 години. Много ли са 25 години? Това е най-малкото благоприятно време да изправите живота си. Какво ще правите след тези 25 години – ще пътувате по звездите.

И тъй, възвишеното, благородното в човека ще го преобрази. Някои мислят, че благородният, религиозният човек престава да мисли и затъпява; има и такива случаи, когато религиозни хора затъпяват, стават лениви, не признават труда и работата, но те не са истински религиозни. Има и богати хора, които са лениви. Според мен, богатият трябва да работи повече от бедния. И религиозният, като се обърне към Бога, повече ще работи и повече ще учи – пред него е цялата Вселена, която трябва да се изучава. Бог обича онези, които работят, които учат, а не невежите. Бог обича децата.

Като видя едно малко цвете, радвам му се като на богатство – за мен то е предмет за изучаване. Като видя един извор, седна при него и разговарям; казвате: "Ето един смахнат човек, с извора говори!". Прави сте – за извора съм смахнат, но какво да кажа аз за вашите тефтери? Седнеш пред тефтера, отваряш го и казваш: "Този има да ми дава 25 хиляди, онзи 50 хиляди лева, ще ги пъхна в затвора"; отваряш и затваряш тефтера – цял ден една и съща история. Кой от двамата е по-умен: аз ли, който се радвам на малкото кокиче и извора, или ти, който отваряш и затваряш тефтерите си; ти ли, който създаваш теория за Слънцето като тяло в разтопено състояние, или аз, който съм ходил на Слънцето и разговарям с малкото кокиче.

Вчера бяхме на Мусала, минахме през Маричините извори и опитахме водата им; отлична вода – ако болен пие от нея, ще оздравее. Ние трябва да се интересуваме от малките неща. Казвам на младите: в малкото, в нищожното в света, е скрито великото, благородното; ако търсиш великото, ще го намериш в малкото. Следователно Бога ще намерите и в най-малките прояви на живота.

Величието на Бога не е в това, че създава Слънца и Вселени – това Той може да направи в един момент. Ти имаш скръб, всеки те подритва и се нуждаеш от една малка подкрепа; който когато мине край теб, казва: "От този човек нищо няма да излезе", но Бог, Творецът на Вселената, спира работата Си, незабелязано слиза до теб и ти нашепва: "Не бой се, не се обезсърчавай! Аз ще ти помогна, ще уредя твоите работи още днес" – и ти се зарадваш. – "Какво става с този човек?" Бог му проговори. Това са великите работи, които Бог върши – това е велика истина. Аз говоря за Господа, Който посещава хората не в църквите, но в техните отчаяни, наскърбени сърца.

Някои ме упрекват, че не ходя на църква; едно от моите големи нещастия е това, че от църква не излизам. Църквата – това са живите хора, това са техните сърца, а църквите, направени от хората, са далечно подобие; духовенството – това е човешкият дух. Всички сме свещеници на Бога. Казвате, че не съм зачитал Църквата, значи не зачитам и Бога; не, това е един незаслужен упрек, който не отговаря на истината, и аз ще го върна върху вас. Това не е било и няма да бъде. Друг е въпросът за фалшивия скъпоценен камък – няма да дам за него подписа си, че е истински. Показваш ми камъка си, погледна го и пиша: "Този камък е фалшив". – "Кажи, че е хубав!" Повтарям: този камък е фалшив; че мога да го направя скъпоценен, това е друг въпрос – ще бръкна в сандъка си, ще взема оттам скъпоценен камък и ще го сложа на мястото на фалшивия. От всички съвременни хора се изисква честност и чистота, това се изисква и от вас. Днес всички можете да бъдете щастливи – как? Като повярвате в думите ми.

"Дух Свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете." Аз мога още днес да ви свържа с този Дух. – "Възможно ли е това?" Да, Бог ще мине край вас ще ви запита:

— Какво правите тук?

Ти излизаш пред Него с насълзени очи и казваш:

— Господи, какво да правя с този мъж? Изяде ме!

— Престани да му готвиш, ела с Мен.

— Кой си ти?

— Можеш ли да дойдеш с Мен?

— Мога.

Мъжът се връща вкъщи и намира жена си умряла. – "Какво стана с моята възлюбена? Скоропостижно умря!" Не, тя се оплакваше от теб и Бог я извика в другия свят. "Ще се върне ли пак?"; ще се върне, но не при теб.

Ще кажете, че това не е вярно. Не само че е вярно, но 100% е вярно – това е великата истина на живота. Ние сме потопени в един Разумен свят и който не вярва в него, страда. Не вярваш във Великата разумност, а вярваш в човешката разумност. Щом сте потопени във Великия разумен свят, работете с Разумните същества. Колко пъти ви дохождат светли мисли, откъде идват те? Мъжът се разгневил и казва на жена си: "Ще ти покажа кой съм аз!"; тя се разгневила и казва на мъжа си: "Ще ти смажа главата!". Тихият глас й казва: "Не се сърди, сестро, прости му!" – "Как да му простя?" – "Прости му, ние ще уредим вашите работи. Той е благороден човек, други са причина за лошата му постъпка." Същият глас казва и на мъжа: "Не се сърди, братко, всичко ще се оправи, жена ти не е виновна, други създават недоразуменията между вас".

Вие не се познавате, а трябва да се познаете – как? Мен как ще познаете – гладен си, нямаш хляб; взимам торбата си, идвам в дома ти, давам ти хляб, за да се нахраниш. – "Познаваш ли ме?" – "Познавам те като човек, който ми донесе хляб." Друг път пак идвам при теб и виждам, че си задлъжнял, не смееш да се покажеш пред хората; изваждам кесията си и ти предлагам една сума, за да оправиш обърканите си работи. – "Познаваш ли ме?" – "Ти си онзи, който ми донесе хляб, а сега ми носиш пари."

Ще ви приведа един действителен случай от живота. Един германец тръгнал с Balkanzug36 за Виена. Слязъл от влака на една гара с намерение да се нахрани в един от близките ресторанти. Носел със себе си голям куфар и келнерът му казал:

— Господине, според нашите правила не е позволено да се влиза в ресторанта с толкова голям куфар.

— Извинете, приятелю, това е моето портмоне. Отивам за Виена, ще ми трябват много пари, макар и за малко време, а, както знаете, парите са книжни, с малка стойност.

— Е, щом това е портмонето ви, можете да влезете с него.

Питам: кой е виновен, че портмонетата са станали толкова големи? Днес един руснак изразходва дневно 10 милиона рубли; може ли едно малко портмоне да събере толкова пари?

"Дух Свети ще ви научи." Какво трябва да се прави сега? Ще съзнаете, че Божественият Дух може да ви научи да работите; всички ще се впрегнем на работа. – "Бог ще оправи работите." И аз мога да ги оправя, но всички ще се спретнем да работим. Някой ме пита: "Учителю, защо правиш всичко сам?". Много просто: трябва ми свещ – ставам, взимам свещта и започвам да работя; изразходвам за това само една минута. Остане ли да питам този-онзи къде е свещта, как да я запаля, ще изминат 5-10 минути. Като я запаля сам, ще икономисам време. Аз спазвам правилото: когато мога сам да свърша една работа, не търся чужда помощ.

Ще се спретнем да работим! – "Как, всички ли?" Нима мъжът не може да работи като жената? Не може ли той да готви? Мъжът казва на жена си: "Слушай, възлюбената ми, днес изглеждаш много уморена, пожълтяла. Вземи децата и излез на чист въздух, аз ще остана вкъщи да готвя". Като излезе жената, той се заема за работа и лукът започва да пее: "Сготвено!". Мъжът готви цяла седмица наред, а жената се разхожда с децата и си почива от всекидневния труд. След това жената пак започва да готви, а мъжът си почива. Това не е ли работа? А сега мъжът казва на жената: "Слушай, ти трябва да знаеш, че аз се ожених, за да ми готвиш, да переш, да гледаш децата. Аз нося благата вкъщи, а ти не знаеш как да ги използваш". Недоволна, жената едва дочаква да се върне той от работа и започва: "Какъв мъж си ти? Такова вмирисано масло ли си взел? А месото?". Той намръщен, тя намръщена – и двамата недоволни. – "Ето, идват празници: Коледа, Нова година, а ти нищо не си ми купил." Питам разумен ли е този живот – не е разумен, защото Духът не ги е научил. Когато Духът проговори на човека, лицето му просиява. Ще просветнат нашите лица – кога? Когато се свържем с Бога.

Сега аз ви проповядвам Божественото учение, което гласи: в проявената, изявена и осъществена Божия Любов Доброто никне, Правдата расте, Истината цъфти, Мъдростта връзва и Любовта зрее – запишете си това. Вие имате едно живо дърво с такива плодове, от каквито имате нужда; на това дърво всичко става.

10 декември 1922 г., София

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube