КРАСОТАТА В ПРИРОДАТА

Тайна молитва.

Четоха се темите върху Красотата.

Питам: какво нещо е Красотата, Красотата чувства ли се, или се вижда? Как бихте нарисували едно красиво лице, какви са чертите на красивото лице? Като гледате някои хора в известно положение, например в мълчание, те са красиви; като се засмеят, стават грозни. Други хора пък тъкмо обратно – като се засмеят, стават красиви, а като мълчат, са грозни. Как ще си обясните това нещо: представете си едно кръгло, валчесто лице с малки очи, поставени близо до носа; красиво лице ли е това – не е красиво. Красиво ли ще бъде лицето, ако очите са далеч от носа – и това лице не е красиво. Ами какво ще кажете тогава за едно голямо, кръгло лице с големи или с малки уши – ще кажете, че и това лице не е красиво. Колко големи трябва да бъдат ушите на това лице? Като не харесвате това или онова лице, това показва, че вие имате в себе си известна мярка, известен мащаб, с който мерите нещата. Тъй щото за всеки даден случай за вас е важно не какво са казали различните автори за Красотата, но какво е вашето вътрешно разбиране; мнението на авторите ще послужи за обяснение, за допълнение на вашето.

Хората се стремят към Красотата, разбират я, но като ги запитат в какво седи Красотата, какви са външните ѝ признаци, нищо определено не казват. Красиво лице е това, което при всички условия на Живота запазва своите основни черти – дали е скръбен или радостен, сериозен или весел, основните черти на красивия човек всякога остават едни и същи. Ако очите на някой човек са малки и поставени близо до носа, това говори за слаба впечатлителност. Малките очи са признак на скъперничество, а големите очи са признак на разсипничество; с други думи казано, хора с малки очи са бедни, хора с големи очи са богати, затова могат да пилеят, да разсипват богатството си.

Изобщо, красиво лице е това, между частите на което има пълна съразмерност, правилно съотношение. Например челото, носът и брадата трябва да съставят по една трета част от цялото лице, при това формата на лицето не трябва да бъде съвсем кръгла, а малко крушообразна, заострена. Когато видите някое много кръгло лице, това се дължи на известно количество мазнини, натрупани около брадата; вследствие на този излишък от мазнини лицето губи от красотата си. Днес всички хора се стремят към Красота, но външната, видимата красота е създала големи злини в света. Красотата трябва да бъде вътрешна, а не външна; вътрешната Красота подразбира пластично, живо лице, а красивото лице подразбира още вътрешна дълбочина, голяма чувствителност и благородство на душата. В красивото лице трябва да преобладават кривите, а не правите линии – правите линии показват, че в даден човек преобладава електричеството, а кривите линии показват, че в даден човек преобладава магнетизмът. Някои хора имат красиви чела, но носът, брадата и ушите им не са красиви. За да се определи кое чело, кой нос, коя уста, коя брада, кои уши са красиви, правилни, човек трябва да си послужи с онази строго отмерена в математическо и геометрическо отношение мярка на Природата.

Който се стреми към красив вътрешен живот, той ще придобие тази Красота и върху лицето си. Например благородството, чистотата и нежността придават мекота и яснота на очите. Ако пък в някой човек преобладават личните чувства, те придават на очите му яснота, но тази яснота е лишена от мек елемент – тези очи са груби, неподвижни. Изобщо, очите играят важна роля в живота на човека. Ето защо, когато в ума ви проникне някоя отрицателна мисъл или в сърцето ви – някое грубо или горчиво чувство, постарайте се като ученици да ги отстраните от себе си: вземете чука в ръката си, както майсторът скулптор, и ги дялайте, обработвайте, докато напълно се смекчат; за тази цел се изисква голямо самообладание. Самообладание се изисква не само от учениците, но и от учителите. Сегашните учители по музика се дразнят, гневят на учениците си, когато взимат фалшиви тонове; ако може да запази нужното самообладание и присъствие на духа, учителят ще може лесно да коригира учениците си – под влияние на неговото спокойствие и най-неспособният ученик ще може да изправи гласа си и да пее хубаво, но когато учителят се гневи, тоновете се съкращават и гласът излиза фалшив.

Сега, като говоря за Красотата, аз имам предвид човешката душа, която сама по себе си е красива. Красотата на душата непременно трябва да се излее в някаква форма, при това всяка форма е толкова по-красива, колкото е по-близо до Истината. Например вашите теми за Красотата бяха хубави, но по външен израз; вътрешно, т.е. по съдържание и смисъл, те не бяха толкова красиви, защото не съдържаха в себе си Истината. Първото нещо, което се изисква от ученика, е да даде място на Истината в себе си; всяко нещо, което съдържа в себе си Истината без никакви прибавки, без никакви преувеличавания и намалявания, е красиво.

Ще ви дам няколко правила, да знаете как да пишете темите: като започнете да пишете, успокойте се добре; след това прочетете работата си на глас, високо, да видите как ще се отрази върху ухото ви; освен това проследете как се отразява върху ума ви и върху симпатичната нервна система – ако и на двете места се отразява хармонично, темата е добре написана. Прочетете темата си два-три пъти наред, за да видите как ще прозвучи на слуха ви: ако на вашите уши се отрази добре, ще се отрази добре и върху ушите на другите; ако на вашите уши не прозвучи добре, няма да прозвучи добре и на ушите на вашите ближни. Ние изискваме от учениците нещо звучно, приятно за слушане. Всяко нещо, което е приятно, звучно за вашите уши, ще бъде слушано и от нас. Освен това учете се да пишете кратко, но отчетливо и идейно. При свободно време ще ви дам образец от една и съща идея, изразена в три различни форми, за да видим коя от трите форми ще бъде най-права – тя ще бъде и най-красива; значи всяка идея може да се изрази по три различни начина. Добре е да четете красиви описания, да се развива вашия вкус към красивото, към изящното. Една красива история е животът на Йосиф7 в Библията, добре е всеки да прочете тази история.

Сега ще ви дам образец за една идея, изразена в три различни форми, а именно – идеята за Живота, и затова казвам: Светлината носи Живот, Любовта носи Живот, Истината носи Живот. В такъв случай какъв е Животът, който Светлината носи; какъв е Животът, който Любовта носи; какъв е Животът, който Истината носи? При това може ли Истината направо да носи Живота? Все има някакво различие между Живота, който Светлината, Любовта и Истината носят. Следователно обект на Истината е Свободата, обект на Светлината е Знанието, обект на Любовта е Животът. Като казваме, че Светлината носи Живота, ние взимаме Светлината като необходимо условие на човека да учи; за да учи, той трябва да има Любов. Значи Светлината извиква Живот за Знанието, за да даде Свобода на хората; също така и Истината извиква Живота.

И тъй, в бъдеще, като пишете темите си, ще ги четете няколко пъти и ако нещо не ви харесва, ще го коригирате; щом прочетете темата си и тя прозвучи приятно на ухото ви, ще я четете в клас и ще видите, че ще се хареса на всички. При това ще пишете бавно, спокойно, без бързане. Окултната школа изисква от учениците си геометрична точност. Листовете, на които ще пишете, могат да бъдат малки или големи – според желанието ви, но непременно правилни; формата може да бъде триъгълна, четириъгълна или каква да е, но непременно правилна. Също така темите ви трябва да бъдат чисто, красиво написани – не е достатъчно само да се говори за Красотата, но трябва и да се постъпва красиво. Мнозина започват да пишат красиво, четливо, а към края се отегчават и почеркът им става нечетлив, нервен – това показва, че са несъгласни със себе си, това говори още и за известни недъзи в тях, затова борете се с тия недъзи, докато преодолеете.

Казвам: запомнете всички правила, които ви дадох за писането, и ги прилагайте. Вие трябва да знаете, че всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка на човека, били те добри или лоши, се отпечатват в съзнанието му и оказват своето влияние върху него. И по този начин от некрасивите, от отрицателните работи вие ще разберете красивото, възвишеното и положителното в Живота.

Тайна молитва.

Десета лекция на МОК
3 май 1922 г., сряда, София

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube