ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Идеите на Всемирното Братство в чужбина

Излезе напоследък на латишки език том беседи от Учителя с заглавие: „Zeme piepildisies ar zinashanu" „Земята ще се изпълни със знание", Това е едно красиво издание на хубава хартия. Книгата е печатана в Рига. Преведена е и издадена от учениците на Всемирното Братство в Рига. Книгата съдържа шест беседи: Земята ще се изпълни със знание; Зазоряване; Идат дни ; Денят Господен; Ще хвърля мрежата; Ела след мен! Книгата е придружена с портрета на Учителя.

*

Излезе на югославски език (с латински шрифт) превода на беседата на Учителя: „Абсолютна чистота". Предговорът на книгата е от самия преводач Душан Богосавлевич. Книгата е печатана в Суботица (Югославия). Също е снабдена с портрета на Учителя.

След превода на „Високия идеал", тая е втора книга от Учителя, печатана на югославски.

*

„Паневритмия", от Беинса Дуно

Това красиво издание съдържа три части; Първа част: Описание на движенията. Втората част съдържа музиката, а третата носи заглавие: „Принципи на паневритмията".

Време е паневритмията да проникне в широките маси. Нека тия красиви упражнения, които носят свежест, сила и повдигат, облагородяват мислите и чувствата, да намерят широко приложение.

Радостта, която човек чувствува при тия упражнения, светлото състояние на духа, което остава през целия ден, след като се направят те сутринта, показват, че наистина чрез тях човек е придобил нещо. Какво именно? Жизнени енергии от цялата разумна природа.

Ако те се приложат в градовете и селата, ще имаме един ефикасен метод за повдигане на обществото. Ако се приложат в гимназиите, в скоро време ще видим нейните плодотворни резултати, както за физическото укрепване на подрастващото поколение, тъй и за издигането му към висш идеен живот.

Нека паневритмията да влезе в училищната програма като един важен дял от училищния живот. Нека всяка сутрин учениците и ученичките след като направят тия музикални ритмични упражнения всред красивата природа, да започнат своите училищни занятия. Те не само ще бъдат здрави и бодри! Но паневритмията съдържа високовъзпитателен елемент в себе си. Тя е мощно средство за възпитание на характера, на темперамента, на всички трайни навици, за развитие на умствените способности, за насочване на духовните енергии към Възвишеното! Това става както чрез дълбоката музика, тъй и чрез движенията, които имат мощно действие върху душевния живот на човека.

Нека всички идеалисти, които желаят доброто на обществото, да работят за въвеждането на паневритмията в гимназиите и обществото.

250 годишнината на Емануил Сведенборг

Миналата седмица Швеция отпразнува 250 годишнината от раждането на Емануил Сведенборг, който се смята за един от най-богато надарените и гениални хора, които светът е познавал някога.

В учения свят той е познат като човек с най-удивителни научни постижения. Научните изследователи в много области на знанието, които в новите времена са направили открития от голяма важност, са намирали, че този гениален швед, Емануил Сведенборг, преди 200 години е мислил и знаел за ония истини, които те са „открили" сега.

Той учил философия в шведския университет в Упсала и после пропътувал много страни в Европа. Когато се завърнал в Швеция, той обнародвал една книга за механическите и математическите си открития – 14 на брой. На 40 годишната си възраст той обнародвал три големи съчинения, в които изложил своята теория за света.

Едва в сравнително неотдавнашно време учените са се изравнили в познанията си с знанията на Сведенборг за мозъка, за подсъзнанието, за устройството на материята и за образуването на вселената.

След петдесетата си година Е. Сведенборг внезапно изоставил научните си занятия и се предал на религиозни размишления и съзерцания, плод на които били няколко съчинения.

(Из в. „Зора")

Във втория период на своя живот Сведенборг е писал съчинения, в които разглежда много въпроси в светлината на окултната наука. И сега има Сведенборгиански общества в Англия, Швеция, Норвегия, Чехия и пр., които работят за преиздаване на съчиненията му и за разпространение на неговите идеи.

Човек със зимен сън

Голямата научна полярна експедиция на професор Полнар Хайд се натъкнала в далечния север на интересно откритие. Това е важен принос на науката. в далечния север експедицията забелязала снежни могили, от чиито върхове излизало нещо като пушек. Жителите на тия могили при намалението на слънчевата светлина и топлина, когато наближи полярната нощ, изпадат в едно сънливо състояние, в една голяма нужда от сън. Инстинктивно тогаз те влизат в тия снежни могили, облечени в дебели кожи и прекарват в сън цялата полярна нощ. През това време дишането и работа на сърцето се намалява крайно и става една пета от нормалното

„Пушекът", който излиза от могилите, това са водните пари при издишането.

Това непознато до сега племе същевременно представлява преходна форма между американските и азиатските древни раси: новото племе е съединителното звено между ескимоса и американските червенокожи туземни племена. Измерванията констатираха у това племе един силно брахицефален череп и един лицев индекс между питекантропуса и ескимоса.

Новооткрита спирална мъглявина

Преди известно време от обсерваторията Маунт – Уилсон са открили една спирална мъглявост, която с чудовищна бързина от 50 милиона километра в час преминава през вселената. Нейната бързина е толкова голяма, че тя би могла за една секунда да обиколи земята, но тя е толкова много отдалечена от земята, че за да стигне до нас нейната светлина, необходими са приблизително 234,000 милиона години Новооткритата мъглявина се намира в купа на звездите № 2 на Голямата мечка, която съдържа най-малко 200 такива мъглявини, всяка една от които е разделена от другата с 10 милиона милиарда километра.

Опити със сензитивката Станислава Томчиковна

Охорович, инженер Петър Лебедински и други са правили интересни опити с полската сензитивка Станислава Томчиковна. Ние описахме в отдела „Вести" в миналата годишнина на списанието опит за левитация в Индия: човекът в положение на левитация бил фотографиран от много страни. Снимките са обнародвани в една Лондонска илюстрация миналата година.

Сега при опитите с тая полска сензитивка е постигнато левивитация не на човек, а на разни предмети. Напр. в началото на опита се поставят едни ножици на масата, и до нея сензитивката, намираща се в транс, протяга ръцете си напред над ножиците. Ножиците се вдигат нагоре и застават във въздуха, без никаква подпора от никъде. И в това положение са снети фотографии.

При тия опити са в действие ония сили в човешкото естество и природата, които са в действие при опитите по радиестезия: при опитите с показващите пръчки (батетата), със сидеричното махало и пр...

По случай предстоящите нестинарски игри

На 3 юни т.г., както всяка година, ще има нестинарски игри в няколко села от Малко Търновско: село Вургари и пр.. Т. Брънеков беше писал статия в в. „Дъга" за нестинарите, които лично е посетил. В тая статия той казва между другото :

„Нестинарските игри, проучвани от няколко души (П. Р. Славейков, С. Русев, С. Шивачев, отец Дионисий, проф. М. Арнаудов и др.), са все още забулени с тайна. Че нестинарите изпадат в транс, не е никак чудно, но че огънят не оставя никакви следи по нозете им – ето загадката, за чието разрешение би трябвало да се направят проучвания. Те, обаче, трябва да се направят от хора с широка ерудиция по биофизиология, психофизиология и психофизика, за да могат да проникнат дълбоко в същността на необяснимото за науката безболезнено и безефектно съприкосновение на огъня с човешката плът. Така ще се проникне в още една природна тайна и нестинарството, тоя старинен обичай и култ към огъня в китните гори на Странджата, ще стане не само едно необикновено зрелище."

Окултната наука само е в състояние да хвърли светлина не само върху нестинарските игри, но и върху много други проблеми които днес вълнуват човешкия дух. Неуязвимостта на нестинарите на огъня окултната наука обяснява с повишението на вибрациите на организма на играчите чрез особеното повишено състояние на съзнанието, което те преживяват в момента.

Разкритията на най-големия телескоп в света

Най-големият телескоп в света е 250 сантиметровият рефлектор на обсерваторията в Маунт Уипсон в Съединените Щати. Това голямо огледало събира 250 хиляди пъти повече светлина, отколкото голото човешко око. С него може да се види една свещ, отдалечена на 8,000 километра и една дъгова лампа на луната.

Поставен на един планински връх над ясните небеса на южна Калифорния, този телескоп е открил нова глава в изследването на пространството и е дал първите определени сведения относно устройството на вселената. Директорът на тая обсерватория, Д-р Хъбл, излага главните резултати от наблюденията с тоя телескоп:

„Слънцето е просто една звезда, една от многото милиони звезди, които заедно образуват звездната система. Нашата звездна система се носи из пространството подобно на рояк пчели. Ние гледаме през рояка в вселената отвъд него. Там намираме други подобни звездни системи мъглявините. Светлината, която върви със скорост 300,000 километра в секунда, употребява 500 милиона години, за да измине разстоянието от най-крайните мъглявини до нас.

Нашата звездна система е наречена Галактична система или система на Млечния път. 250 сантиметровият рефлектор е разширил наблюдаемата област един милиард пъти. Тая област съдържа около 100 милиона мъглявини, всяка една от които е една звездна система."

Сега е в строеж един двойно по-силен телескоп – 500 сантиметров рефлектор – от Калифорнийския технологически институт. Този телескоп ще разшири още повече познанията за вселената. (Из в. „Зора").


През очите на обичта (разкази), от Н. Неделчева. с клише на кориците от Цветана Симеонова. Цена 5 лева. Доставя се от авторката – улица „Опълченска", № 64, София.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube