ВЕСТИ И КНИГОПИС

Едно послание към света. - Г-н А. Войзекс от Ница и Макс Гизи от Съединените Щати изпращат едно послание към целия свят, към цялото човечество. В това послание те като описват хаотичното положение, болезненото състояние, в което се намира човечеството, говорят, че трябва да се влее едно ново разбиране на живота в днешната култура, едно разбиране на спиритуалистични основи, за да може човечеството да намери сили в себе си да се справи с днешното положение и да се издигне до една разумна култура. В позива се казва между другото:

„Ние нямаме вече онова дихание на живота! Цялото човечество е болно, цялата световна организация се топи пред нашите очи.

Но когато отливът престане да се понижава, той почва да се издига в нов прилив. Навсякъде се забелязват признаци, не много бройни, но важни, че се събужда едно по-високо съзнание, което ще ни освободи от днешните страдания и ще ни повдигне на по-горно стъпало. Причините, които накараха човечеството да се опира на силата, са следните:

1. Хората не държат сметка за единството на човека с Бога.

2. Те се стараят да употребят егоистично съществата и предметите.

3. Възпитанието е сложено на такива основи, че детето не е поставено в условия да познае истината и да се усъвършенства и пр.

Преди всичко трябва да се работи да дойде човечеството до съзнание за единството на човека и Бога. Трябва да се обясни на човечеството, че борбите и насилията от всякакъв род, с които то си служи, не могат да докарат никакво разрешение на съвременните въпроси. Между другото трябва да се разпространи и идеята за вегетарианството, защото докато упражняваме насилие било върху хора, било върху животни, ние не можем да се избавим от отрицателните страни на днешната култура“.

Общество „Фратернитас" - в Ница. - На Коледа 1934 год. в Ница е основано общество с горното име, което ще работи за побратимяване на народите и за всеобщия мир.

Във всички страни това общество ще основе клонове, които ще се сношават с главния секретар в Ница. Работата на обществото ще бъде многостранна: то ще работи чрез публични сбрания, чрез лекции, чрез пресата и пр. Първият конгрес се е състоял през септември в Ница. Обществото се състои от действителни, почетни, спомагателни и благодетелни членове. Главен секретар е проф. Масп.

Опити по телепатия. - Знаменитият американски романист Ъптон Синклер по настоящем се занимава с телепатията и е напечатал няколко статии за своите изследвания в тая област. Ето едно извлечение от неговите статии:

„Как влизате вие във връзка с вашите отсъстващи приятели? С писмо, телеграф и телефон. Но аз предвиждам, че в бъдеще ще можеш да влизаш във връзка с тях по телепатичен начин. От много години аз и жена ми предприехме опити, които доказват, че хората могат да си предават мислите без говор или писмо. Ето един опит: Моят роднина Роберт Ирвин живее в Пасадена. На 13 юли 1928 година той се намира в своя кабинет и в 11 и пол. часа сутринта той начертава една вилица върху един лист и съсредоточава своето внимание изключително върху нарисуваната вилица. В същия ден и час моята жена се намира в една местност, отдалечена на 65 километра от Пасадена. Тя е силно съсредоточена в този момент върху туй, за кой предмет мисли в това време Роберт Ирвин. След известно време тя написва на един лист: „Аз виждам една вилица и нищо друго". И написва датата. След това Роберт Ирвин прави други два опита с жена ми, които също бяха сполучливи".

Ясновидство у едно дете. Английските и американски вестници обширно се занимават с детето Джеки Мерклей, наречено „чудо дете". То притежава необикновена телепатична сила и ясновидство. Ето един пример за телепатия: Ако някой чете в съседната стая, то може с затворени очи да повтори това, което онзи чете в съседната стая. Джеки чете писма, запечатани в дебели пликове. Проявил е и много други ясновидски способности.

За окултизма това е нещо много естествено, понеже той твърди, че в близкото бъдеще ще почне все по-силно развитие и проява на психичните способности на човека, все повече и повече ще се събуждат ясновидките органи у него по естествените закони на развитието. И днес хора с психични способности са много повече, отколкото преди 5-б десетилетия. Този процес ще продължава да се усилва.

Югославянски есперантски конгрес в Любляна. - Той ще се състои от 31 май до 2 юни в Любляна. Допущат се гости и от другите страни.

Идеите на Учителя в странство. - Имали сме възможност да отбележим на това място неведнъж, че идеите на Учителя ще се разберат в странство по-добре, отколкото в България. Това, в края на краищата, е много естествено; Защото хората в странство знаят да ценят своите големи личности, своите даровити люде, да им дадат всички необходими условия, да им отдадат заслужената почит, внимание и евент. да ги последват. У нас, без да си правим илюзии, липсва едно подобно възпитание, липсва и вътрешна толерантност, затова всеки човек творец в нашия живот ние го чувствуваме като нещо, което трябва да смачкаме, като нещо, което трябва само да отричаме и спъваме. Като изтъкваме това, искаме да обърнем внимание на една нова проява на ценене и разбиране на Учителя в чужбина. В един от последните броеве на френския окултен двуседмичник „Le Fraterniste" от 15. II. 1936 год. е поместена изцяло статията от Учителя, печатана в сп. „Житно Зърно" под надслов: „Четиритях неща" (Les quatre choses). В полското спиритуалистично списание „Неjnal", бр. 3, от м. март т.г. е поместена в полски превод статията от Учителя „Правдата", печатана преди това на есперанто във в. „Frateco“.

Между другото става ясно, каква голяма роля играе сп. „Житно Зърно" за разпространение в чужбина идеите на новото учение.

Говорът като огледало на личността и характера. - Човек познава толкова малко тона на гласа си, колкото и физиономията и походката си. Гласът е най-големия предател на истинското „аз" на всеки човек, огледалото, което открива най-потайните му душевни пориви, които и за него самия остават скрити. Изследванията, които прави от десетки години вече прочутият професор по фонетика на говора в университета в Берлин, д-р Рииферт, са довели до изнамирането на една много интересна система, чрез която може по гласа да се „прислуша" характера на човека по най-точен и безспорен начин. Психогномията на гласа се подчинява на същия вътрешен закон, както и този на почерка. Тя не се поддава на преиначаване и преструвка, без да се познае това и при най-малкия опит.

Между безкрайните особености на всеки говор, който, разбира се, е различен при всеки индивид, могат да се отбележат определени типове говор и да се сортират в известни класи. Особено много изпъкват два главни типа човешки говори: мелодичният, характерен по повишаването и снишаването на тона и ритмичният тип, който съчетава думи и срички в определени индивидуални тактови интервали. В говора на всеки човек доминира един от тези два типа. Винаги тези, чийто основен тон на говора е мелодичен, са повече хора на чувствата - това са артистични и творчески дарования във всички области. Преди всичко, обаче, „мелодична“ е жената.

Ако съдим по темперамента, обаче, може да изброим редица подгрупи на мелодичния тип. Един темпераментен човек показва по-жива готовност за контакт в гласа си - неговият говор е силно внушителен и убедителен. При един по-спокоен темперамент, обаче, и говорът е по-малко убедителен и по-спокоен.

Съвсем иначе звучи гласът на волевия човек. Той е завладян от ритъм, който образува една безкрайна скала, от твърдия командуващ глас на войника, чак до монотонната убедителност на гласа на съзнателно или несъзнателно хипнотично действуващи личности. Безспорно е, че гласът на воина не се обуславя само от навика да командува, ами е белег и на неговата натура, която го е накарала да избере тази кариера. Ритмичният говор подчертава винаги мъжкия характер; при жените значи - жена със силно мъжки склонности.

Интересно е, че ритмичният тип обема две остро граничещи подгрупи. Към едната принадлежат изобщо всички силно волеви хора, големите стопански и политически водачи, стоманено твърдите диктатори, деспоти и - престъпници от гигантски формат: но също и безсърдечните властелини и смелите авантюристи; техният тон на гласа издава нерядко студена, упорита деловитост.

Втората група показва затворения в себе си и безчувствен волев характер и циника. При тях тона на гласа издава известна боязливост от контакт.

Този нов метод за определяне на характера по говора е, разбира се, на практика още по-сложен, но изглежда обещава много, ако се имат пред вид досегашните резултати, които проф. Рииферт е постигнал чрез него. Бъдещето ще ни даде много повече в това направление на характерологични издирвания.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube