КНИГОПИС

Започва да излиза на есперанто библиотека „NOVA KULTURO”, която си е поставила за задача да издаде на есперанто някои от беседите на Учителя и по такъв начин да запознае света с основните принципи от учението на Всемирното Бяло Братство.

През първата си годишнина библиотеката ще даде следните номера:

1. La Alta Idealo (Високия Идеал) - беседа от Учителя П. Дънов, с предговори от писателката Мара Белчева и от Д-р К. Паскалев под заглавие „Новата Култура иде!"

2. La Granda Lego (Великия Закон), от П. Дънов.

3. Kiuj ka| kiay estas la blanka| fratoj? - от Ст. Ватралски.

4. La Revekigo de la kolektiva konscio (Пробуждане на Колективното съзнание) - П. Дънов.

5. La Nova Homaro (Новото Човечество) - П. Дънов.

6. La Universa ka la Kosma Аmo (Мировата Любов и Космичната Обич) — П. Дънов.

7. La Nova Vivo (Новият Живот) - П. Дънов.

8. La Mallarga Vo|o (Тесният път) - П. Дънов.

9,10. La Forto[ de la Viva Naturo (Силите в живата Природа) - X.X.X.

Абонамент: за България 40 лева. За странство 3 швейц. франка. Който запише 5 абоната получава една годишнина безплатно. Отделен номер 5 лв.

Всичко се изпраща на адрес: Атанас Николов, „Цар Ив. Шишман" 19 - Бургас.

Препоръчваме библиотеката на всички.

В Японското есперантско списание ,,Oomoto", е печатан предговора на Д-р К. Паскалев към ,,Високия идеал". Печатало е и чешкото есперантско списание за движението и учението на „Бялото Братство" в България.

Забелязва се доста голям интерес на запад и на изток към учението на „Бялото Братство”. В Италия - учат български, за да могат да се ползуват от беседите на Учителя направо от оригиналите, а във Франция един квакер свободно чете вече беседите на български и е превел „Високия идел" на френски. Беседите се четат и във „Всемирната Еклектична колония в Мексико и др.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА СЪЧИНЕНИЯТА НА Л. Н. Толстой, които ще издаде на серии Кооперат. издателство ,,Посредник". Под печат е първа серия: 1) Господар и слуга, 2). Смъртта на Ивана Илича, 3) Педагогически статии под редакцията на професор д-р Д.Т.Кацаров с увод от същия; Педагогическото дело на Толстоя, 4). Изложението на Евангелието с забележките, 5) Крайцерова Соната, 6) Хаджи Мурат, 7) Казаци.

Изброените книги от първа серия ще струват 20 лева, обаче на предплатилите до 20 април само 10 лев. Който пък плати 150 лева, ще получи веднага и премия от книги по избор за 100 лева. Който пък плати 250 лева, ще получи освен изброените книги и премия от книги за 250 лева. Така че, по третото условие, абонатът получава съчиненията на Толстой, 1-ва серия безплатно. На 15 того се изпращат първите 2 книги.

Молим всички, на които е изпратена настоящата втора книжка от четвъртата годишнина на списанието ЖИТНО ЗЪРНО, и не желаят да станат абонати за през годината, да я върнат обратно в редакцията, а ония, които желаят да станат такива, да съобщят своевременно това.

Зовем всички които смятат че ЖИТНО ЗЪРНО разнася в обществото светлина на едно духовно схващане, което може да обнови живота - да се погрижат за неговото по-широко разпространение, като запишат, поне още по един абонат,

Продължава се подписката за записване за четвъртата годишнина на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО". Годишен абонамент 60 лева.

Редакция „Оборище" 24, София.

ОТДЕЛНА КНИЖКА 7 лева.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube