Бялото Братство

от Бо Ин Ра

Има едно своеобразно общество, сред обитатлите на нашата планета.

Неговит членове твърде рядко и то в много важни случаи се събират облъчени в плът. Писма почти никога не си пишат. И все пак тб се намират в непръкъсната духовна връзка, в постоянна обмъна на мисли.

Това общество не притежава никакви външни закони, всеки член в него е поставен на равна нога със своите събратя и все пак, всеки един знае мъстото, що му е отре-дено и всички драговолно се подчинява 1 на един общ началник.

Този началник не се „избира", нито „назначава" и все пак нито един от членовете на това общество не ще се никога усъмни кой е тоя началник.

Достячпът в това Общество не може да се добие ни с измама, ни с насилие, нито пък може да бъде наследен с закон. Съкровени природни закони само опр~Бдълчт дали . един човек е достоен да бъде приет в него и тогава няма сила в света, която да попречи на неговото приемане.

Ала приетит не обвързва ни клетва, ни обет, те са си сами закон и норма.

Членовете на това Братство не се отличават по някакъв външен белег, нито по някаква обща особеност в начина на живеене.

Но самите те, макар и никога да не са се виждали на лице, се познават помежду си без „знаци, думи и движение".

По естество това Общество е напълно скрито от вън- , шния свт и все пак цбли народи се намират под нее-гово влияние, без дори и да подзират това.

Няма път на възмотеане към висши, свръхматериални цели, който да е бил верен, без някой от членовете на това Братство да е поел невидимото му ръководство.

В повечето случаи на хората и през ум не им минава за това невидимо влияние. Ала там, дето могат се намери следи от духовна пробуда, там туй влияние ce вече чувства, само че почти винаги, от незнание, то се свежда по тъмните пътеки на суеверието към някакви надсветовни сили.

Поетичното въобраение на всички народи и времена дължи голяма част от своите образи на туй погрешно разбиране. Суеверието е било винаги приятел на поета, а голата истина е пръстрота и проста, за да вземе участие в кръшните игри на гиздаво натруфената фантазия.

От време на време отделни личности са узнавали за съществуването и действието на това невидимо и при все това свързано с реални земни човеци. Общество, а други са разнасяли вестта за него, обзети от какви не съмнения, та в края на краищата е останала за него само тъмната мълва на сказанието.

руги пък сж знаяли за това Общество, ала т-ъхния прост жиог и деяния не сж задоволявали пъстрата им фантазия, та са сметнали за нужно, да окичат своите съобщения с разни труфала и да представят своите по-стари братя — човеци като полубогове или поне като някакви чудновати магесници.

Последнш съобщения за тях бъха от такъв вид.

Тия хора сж гръшали съзнателно и не с зла умисъл и сж верзали, че не могат да дадат по-харен израз пред хората на своята собствена почит към „по-старите братя" оттуй да ги представят извисени високо над (човеците) тях.

Hd самит членове на това Общество ръшително откло-няват това фантастично въздигане.

Т з аят, че сж човеци като всички други, само ча бла-годарение на своята по-ьапреднала духовна възраст са станали способни да заемат такова положение в духовния свят, което е немислимо и непостижимо за човека, обвързан в ограничените условия на материалния живот.

Ала самата действителност ни сочи един далеко по-възвишен образ на тия Братя, отколкото оня, що би могла да нарисува и най-богатата^жадна за краски фантазия.

Тихата работа на членовете на Братството обхваща всички области на висшето духовно развитие. През техните ръце минават нишките, които завършват в творбите на най-висшите прояви на човешката мощ.

Т наистина прЪмъстват планини, без пръст да по-мръднат, защото тяхната воля, ръководена от най-висшето познание, стои зад дълото на много ръц и мозъци.

За магесническит „фокуси" и „изкуства" на факирите няма място в работата на по старите братя на човечеството.

Т съдвйствуват за осъществяване обширния план на развитие, който един вечен, космичен закон е предна-чертал на човечеството, и тяхната работа не позназа лични интереси, не познава предпочитане на отдълни еденици, ако ще би то да произтича и от най-идеални мотиви.

Който дири груби „чудеса", не ще ги намери при тях.

Същинскитъ' събития в д-Еянието на Белите Братя ос-тават скрити за външния поглед, колкото и да са чудни вежщност.

В кръга на тъчното деяние влиза всеки, кочуго истин-ски лежи на сърце да достигне възможно най високо духовно развитие в този живот. И колкото по е ч^ста неговата воля, толкова по-ясно и по-скоро ще възприеме той духовното влияние.

Пръвод от немски

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube