ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС

Фотография на мисълта

В Невробиологичния институт при Салпетриерата в Париж е инсталиран един удивителен апарат, с който може да се фотографира човешката мисъл. Видът му напомня апаратие, с които си служат за аналогични цели в Америка.

Наистина, човешкият мозък работи като предавателен радиоапарат; той излъчва електрични вълни с извънредно слаб волтаж (една стохилядна от волта), който обаче може да се засили посредством радиолампи и да се регистрира.

При абсолютен покой, под червено осветление, мозъчното излъчване се изразява в права, равномерна линия. При най-слабо напрежение, предизвикано било от внимание, било от вълнение, линията внезапно си изменя посоката, приема различни форми според това, дали чувствата са били силни или слаби. Радостта, страхът, ужасът, всяка човешка мисъл си имат определена форма на вписване.

Във великолепно уредената лаборатория за невробиология в Салпетриерата в Париж, където се разполага с много личности, върху които могат да се правят опити, учените почват да проникват в света на мисълта – област, в която остава да се правят още много открития.

Някои интересни данни на новата астрономия

Човек с нормално зрение може да изброи на небосклона с просто око не повече от 7,000 звезди. Но с телескоп могат да се изброят не по-малко от 100,000 звезди. с помощта на съвременната фотография е възможно да се направят снимки на звездния свят. Звездната картина се хвърля в лещата на грамаден телескоп върху рефлектора и така се фотографира целия небосклон. По този начин могат да се установят поне 3 милиарда звезди (слънца). Нашето слънце е много по-малко в сравнение с другите и излъчва много по-малко светлина. Звездите на нашата собствена звездна система са включени в едно пространство, което има формата на един съвършено плосък часовник. Светлината според Шаплей се нуждае от 200,000 светлинни години, за да изходи нашата звездна система от единия до другия край.

Вън от нашата звездна система спиралните мъглявости "Месиер 31" и "Месиер 33" са отдалечени една от друга около 900,000 светлинни години. Диаметърът на спиралната мъглявост "Месиер 31" е около 46,000 светлинни години, а на "Месиер 33" – на 150,000.

Поддържа се, че всяка една от тия мъглявости съдържа милиони звезди, които, средно взето, са по-големи от нашето слънце. Може да се приеме с доста голяма положителност, че всяка една от хилядите големи спирални мъглявости образуват, всяка за себе си, огромни звездни системи, които се намират на грамадни, неизмерими разстояния от нас. Светлината, която иде до нас от тия звезди, е имала нужда, може би от 20, 50 или сто милиона години, за да достигне до нас.

Слънчеви лъчи>/b>. Музика, движение и говор от Учителя. София, 1942. Стр. 32, големи осмини. Цена 25 лева.

Това издание съдържа новите ритмични упражнения, които миналото лято се играха за пръв път на Изгрева. Книгата е разделена на три отдела. Първият отдел съдържа музиката на новите упражнения. Вторият отдел съдържа принципите, а третият отдел дава подробното им описание, придружено с четири фигури.

Тия упражнения, наречени "Слънчеви лъчи", заедно с паневритмията и с проникването на новите идеи в живота ще има да играят важна роля за повдигането на човечеството.

"Слънчеви лъчи" съдържат в себе си идеите на новата култура. С музика, движение и говор те представят онзи велик момент на пробуждане и освобождение на човешката душа, нейното просветление и озарение от великата идея на любовта като едничка сила, която може да покаже пътя на новата култура и като едничко средство за разрешение на всички противоречия, които издъно раздрусват днешния живот.

Тези упражнения имат в себе си силата да преобразят тия, които ги изпълняват. Със своята музика, движение и говор те имат силата да събуждат великото, божественото, което се крие в глъбините на всяка човешка душа! Ето защо, те ще бъдат ценно средство от голямо възпитателно значение.

Тия упражнения преди всичко укрепяват физически тялото и събуждат към дейност спящите сили и заложби на ума, сърцето и волята. Тяхното въвеждане в училищата и в обществото на възрастните е необходимо, за да се влее нова светла струя в днешната култура. Тия упражнения ще допринесат за създаване на новите хора – строители на един нов красив свят!

Една малка разходка. Битови картини. от Теофана Савова. Стр. 32. 1942. Цена 5 лева. Доставя се от книгоиздателство "Братство" – Севлиево.

Много неща правят ценна тая малка книжка. Преди всичко стилът е оригинален: отривист, цветист, образите са пълни с живота и топлота на една дълбоко чувствуваща душа. В красиви картини е разкрито богатството в духа на народа и поетичното, което прониква и най-малкото явление в природата. Нещата се рисуват така, както се представят на една душа, която в преходните форми вижда израз на една вътрешна красота. Тая книжка ни учи да гледаме по нов начин на всичко, което ни заобикаля.

Три приказки за млади и стари. От Любомир Лулчев. Стр. 36. 1942. Цена 5 лева. Доставя книгоиздателство "Братство" – Севлиево.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube